Onderwijs voor wereldverbeteraars in de dop

Ontstaan

De behoefte aan daadwerkelijke vrijheid in het onderwijs wordt steeds groter bij kinderen, ouders en leerkrachten. Daarom groeit ook het aantal zelfstandige scholen.

Zelfstandige scholen hoeven niet aan de vele inspectie-eisen te voldoen, maar worden om die reden ook niet bekostigd vanuit de algemene middelen die er beschikbaar zijn voor het onderwijs. Dat betekent vrijheid én de bijbehorende moeilijkheden (o.a. financieel, organisatorisch, juridisch en qua huisvesting).

Om de krachten te bundelen en tot samenwerking te komen is er op initiatief van een aantal ouders en leerkrachten van zelfstandige vrije scholen, de afgelopen jaren toegewerkt naar een coöperatieve vereniging voor vrijheid van onderwijs.

Lees meer

Missie en visie: onderwijs voor wereldverbeteraars in de dop

Het gaat ons om vrijheid van opvoeding in het onderwijs: ouders voeden hun kind op vanuit hun eigen mensbeeld en mogen een school kiezen die daarbij past. De opbrengstgerichte eisen van de overheid laten een materialistisch mensbeeld zien, dat diep doordringt in (de inhoud en organisatie van) het onderwijs en daarmee in de opvoeding van onze kinderen.

Vrijheid van onderwijs(in)richting is daarmee verworden tot de vrijheid om te variëren binnen deze overwegend materialistisch-economische uitgangspunten.

Het is de missie van de coöperatieve vereniging om vrijheid van opvoeding in het onderwijs  mogelijk te maken en te stimuleren.  Zij wil daarmee de ontwikkeling van vrij geestelijk leven bevorderen. De coöperatieve vereniging werkt vanuit de visie dat de mens een scheppend, geestelijk wezen is. Daarom acht zij de vrijheid van opvoeding noodzakelijk voor een gezonde individuele en sociale toekomst.

Lees meer

Voor wie?

Iedereen kan lid worden, die eraan wil bijdragen dat daadwerkelijke vrijheid van opvoeding in het onderwijs wordt gerealiseerd, zowel in onbekostigde als in bekostigde scholen, als in thuisonderwijs. We streven ernaar een krachtige gemeenschap van mensen te vormen: met toenemend inzicht in de noodzaak van deze onderwijsvrijheid; met expertise om deze daadwerkelijk vorm te geven ; met de financiële middelen om initiatieven te ondersteunen.