Fonds voor vrij onderwijs

Inleiding

Wanneer we willen werken aan het realiseren van vrij onderwijs, is geld niet het allereerste waar je aan denkt. Meestal is geld wel het tweede waar je aan denkt, omdat echt vrij onderwijs niet door de overheid wordt gesubsidieerd, zodat elk initiatief in deze richting als snel oploopt tegen een tekort aan financiële middelen. We moeten dus oplossingen en werkmethodes zoeken die ons streven ook financieel mogelijk maken. Een Fonds voor vrij onderwijs kan één van de manieren zijn om financiële problemen het hoofd te kunnen bieden. Het is dan wel belangrijk om te beseffen dat

1. Elk initiatief een eerste ontwikkelingsfase door moet maken, waarin het vergelijkbaar is met een klein kind. We weten allemaal dat een klein kind niet kan werken om geld te verdienen. Dat moet met schenkgeld worden grootgebracht, waarna het zelf volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven en dan waarde kan realiseren. Dat geldt ook voor een initiatief. In de beginfase is het vrijwel onmogelijk om meteen kostendekkend of winstgevend te functioneren. Hoe dan ook moet er geschonken worden om de initiatieffase door te komen.

2. Elke ontwikkeling afhankelijk is van schenkgeld (schenkwaarde). Dat wil zeggen dat we ons normale denken in de zin van “voor wat hoort wat” hier moeten loslaten en moeten vervangen door: Alleen door opoffering kan iets nieuws tot stand komen”.

3. Iedereen die echt vrij onderwijs wil, deze wil ook moet onderbouwen met een financiële inzet. Je zou kunnen zeggen: geld is drager van de wil. Door geld in te brengen in een gebied in de maatschappij waar iets gebeurt wat jij wilt, kan je persoonlijke inbreng in die maatschappij veel breder en dieper werken.

4. Een school deel uitmaakt van het culturele leven. Het culturele leven is in de zin van waardevorming en waardeconsumptie polair aan het economisch leven. Oftewel in het economisch leven kan waarde geschapen worden in het culturele leven wordt waarde geconsumeerd.

5. Leengeld is belangrijk om investeringen te doen, maar kan soms ook gebruikt worden om een aanloopperiode te overbruggen. Voor vrij onderwijs is risico dragend leengeld nodig. Mensen met vermogen zouden dat beschikbaar kunnen stellen, in het besef dat winsten op deze gelden niet financieel zijn, maar bestaan uit het mogelijk maken van initiatieven die zonder deze inbreng niet mogelijk zouden zijn geweest.

Om al deze redenen hebben wij een Fonds voor vrij onderwijs opgericht. Dit fonds moet een voertuig worden om de financiële krachten rond vrij onderwijs te bundelen en richting te geven. Wij hopen dat u dat met ons in kunt zien en daar ook aan wilt bijdragen.

Doelstelling

Het fonds voor vrij onderwijs heeft als doelstelling het financieel ondersteunen van de realisatie en ontwikkeling van vrij onderwijs: vrij van de invloed van de overheid of andere externe financiers.

Aanvragen

Initiatiefnemers en initiatieven die werken aan vrij onderwijs kunnen een beroep doen op ons fonds voor een lening of een schenking.
Aanvragen kunnen bijvoorbeeld ingediend worden voor:

  • Het starten van een school. In het algemeen zal daarvoor geen schenking maar een lening worden verstrekt.
  • Specifieke projecten, zoals een scholingstraject voor ouders, een conferentie, bijzondere lesmaterialen, promotieactiviteiten voor vrij onderwijs, publicaties
  • Ondersteuning van scholingsactiviteiten

Schenkingen en leningen

Particulieren en organisaties die vrij onderwijs willen ondersteunen kunnen geld schenken of lenen aan het fonds. Het fonds is een steunfonds van Stichting Triodos Foundation en heeft daarmee ANBI-status, waardoor het mogelijk is schenkingen af te trekken van de inkomstenbelasting
Wilt u gedurende minimaal vijf jaar periodiek een bedrag schenken? Dan kunt u, zonder tussenkomst van een notaris, een periodieke schenking doen. U kunt de schenking op deze manier elk jaar volledig fiscaal aftrekken zonder drempel of maximum. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Informatie belastingdienst

Donatieformulier

Bestuur

Het bestuur van het fonds wordt gevormd door het bestuur van de coöperatieve vereniging:
Ingrid Busink, voorzitter/penningmeester
Janneke Sauer, secretaris

Het bestuur van het fonds werkt samen met een vaste adviseur, de heer Jan Saal, bij de beoordeling van de aanvragen en de ontwikkeling van het fonds.