Vereniging: word lid!

Doelstelling en visie

Doel

Het doel van de coöperatie is de realisatie en ontwikkeling van vrij onderwijs: vrij van de invloed van de overheid of andere externe financiers. We werken er samen aan:

 • Dat initiatiefnemers die een school starten zonder overheidssubsidie waar nodig worden ondersteund
 • Dat deze zgn. B3-scholen worden ondersteund bij een gezonde ontwikkeling en het oplossen van problemen (financieel, qua locatie, samenwerking, en op het gebied van de pedagogiek en didactiek)
 • Dat al het onderwijs vrij wordt van overheidsinmenging en er een gezonde bekostigingsstructuur komt voor alle scholen
 • Dat een vrij geestelijk leven wordt bevorderd
 • Dat er bewustzijn ontwikkeld wordt over
  wat het huidige bekostigde onderwijs bewerkstelligt in de ontwikkeling van de kinderen en over hoe vrij onderwijs de gezonde ontwikkeling van kinderen ondersteunen kan
 • welk (eenzijdig) mensbeeld ten grondslag ligt aan het huidige onderwijs, en vanuit welke andere mensbeelden onderwijs kan worden ingericht
 • de uitwerking van het huidige onderwijs in de sociale verhouding nu en in de toekomst en hoe dat anders kan

Visie

Elk kind komt met initiatief in de wereld. Het wil iets nieuws ontwikkelen, voor zichzelf en de wereld. Daarom leert hij of zij elke dag, vanuit zichzelf. Wat het nodig heeft om verder te komen, is een leerkracht en ouders (en andere volwassenen) die zich met hem/haar verbinden, zodat ze kunnen beoordelen wat dit kind nodig heeft in opvoeding en onderwijs.
Kinderen zijn erbij gebaat zich vrij te kunnen ontwikkelen. Hun ouders begeleiden hen op deze ontwikkelingsweg. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen ook naar school, waar hen deskundige begeleiding bij deze ontwikkeling wordt geboden, die de ouderrol overstijgt. Ouders maken dan een keuze voor onderwijs dat bij hun kind past. Bemoeienis van de overheid met deze begeleiding door middel van inhoudelijke inmenging en de daaraan gekoppelde financiering van het onderwijs, druist in tegen fundamentele rechten van ouders en kinderen op vrijheid van opvoeding en onderwijs. Bovendien heeft deze aanpak negatieve consequenties voor de onderlinge sociale verhoudingen, op school en later in de maatschappij.
De coöperatieve vereniging voor vrij onderwijs werkt vanuit de visie dat de mens een scheppend, geestelijk wezen is. Op grond daarvan ziet zij dat de vrijheid van opvoeding noodzakelijk is voor een gezonde individuele en sociale toekomst.

Lid Worden

Particulier lidmaatschap

Iedereen die zich in de doelstelling en visie van de coöperatie kan vinden, kan lid worden.

Met je lidmaatschap als gewoon lid:

 • ondersteun je het werk dat gedaan moet worden voor de kinderen, de scholen en het onderwijs als geheel;
 • kun je meedoen in de vereniging (ledenlijst, werkgroepen en initiatiefkringen, algemene ledenvergadering, besluitvormingsprocessen over de ontwikkeling van de vereniging als geheel);
 • kun je mede-initiatiefnemers vinden voor een eigen school kun je een beroep doen op ondersteuning of scholing vanuit het expertisecentrum (gratis of met korting);

blijf je van de ontwikkelingen op het gebied van vrij onderwijs op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Met je lidmaatschap als actief lid:

 • draag je naast het bovenstaande, actief bij aan de ontwikkeling van de coöperatie en haar activiteiten. Zodra je je als actief lid opgeeft, krijg je een uitnodiging van het bestuur voor een gesprek.
 • ben je bereid samen te werken en af te stemmen met andere actieve leden en het bestuur
 • ben je bereid deel te nemen aan een samenwerkingspracticum ‘Samenwerken vanuit interesse in de levensopgave’
 • ben je bereid te werken met gedragen besluitvorming, en je zo nodig (afhankelijk van je rol en positie) daarin te scholen
 • Kun je eventueel een bijdrage aan leveren aan het expertisecentrum

Gewoon lidmaatschap

Voor een gewoon lidmaatschap betaal je € 25,– per jaar en eenmalig 1 participatie van 100 euro (die je ook in termijnen kunt betalen). Meer participaties kan ook, met een maximum van 10 participaties. Zeg je op, dan ontvang je de inleg van de participatie weer retour.

Gewoon lidmaatschap voor scholieren en studenten

Scholieren en studenten betalen €10,– voor het lidmaatschap en zijn niet verplicht een participatie te nemen. Het kan natuurlijk wel!

Actief lidmaatschap

Het lidmaatschap van actieve leden bedraagt € 50,– per jaar en een eenmalige instapbijdrage (participatie) van minimaal € 250,–. Ben je al gewoon lid, en wil je actief lid worden, dan betaal je € 150,– bovenop je eerdere bijdrage. Je kunt er ook voor kiezen meer participaties te nemen, met een maximum van 10 participaties. Zeg je op, dan ontvang je de inleg van de participatie weer retour.

Lidmaatschap voor een instelling, organisatie of school

Instellingen, organisaties en scholen die zich bezighouden met de vrije geestelijke ontwikkeling van kinderen, of die vrijheid in het onderwijs binnen hun gemeenschap willen vergroten, kunnen lid worden van de coöperatie. Met elke instelling die lid wil worden, wordt een aparte afspraak gemaakt over de kosten van het lidmaatschap bij het instapgesprek en de invulling ervan.
Er wordt binnen de coöperatie een speciaal overlegorgaan ingericht voor instellingen, organisaties en scholen. Daarin leren we elkaar kennen in ons streven en werk, onderzoeken we de vraagstukken waar ieder op zich en gezamenlijk voor staat, en hoe we vanuit de coöperatie aan de gewenste ontwikkelingen c.q. oplossingen van problemen kunnen bijdragen.
Als je met jouw instelling lid wilt worden van onze coöperatie, neem dan rechtstreeks contact met Ingrid Busink via email of telefoon. We maken dan een afspraak voor een instapgesprek.

Bijdrage instellingslidmaatschap

Instellingen betalen een eenmalige bijdrage en een jaarlijks lidmaatschapsgeld die in overleg met het bestuur worden vastgesteld, afhankelijk van het budget van de instelling.

Download het aanmeldingsformulier